BIM שירותי

בכל פרויקט בנייה מודרני  ישנן מערכות רבות ומורכבות אשר דורשות תיאום ברמה מפורטת וקפדנית. תאום כזה הופך להיות מסובך ולא יעיל כאשר מדובר בתוכניות דו ממדיות . תכנית סופרפוזיציה נוצרת רק בשלבים מתקדמים של הפרויקט ואיתור התנגשות כלשהיא מחייב לרוב שינויים מהותיים בתכנון אשר נמצא כבר בשלב הסופי.  בנית מודל תלת מימדי של כל מערכת בנפרד  בתוכנית Revit  מאפשרת לא רק ויזואליזציה של כל האובייקטים בפרויקט אלא גם שימוש בכלים דיגיטליים לשם איתור התנגשויות . מודל כזה נבנה כבר בשלבים ההתחלתיים של הפרויקט , מתעדכן בהתאם להתקדמות התכנון ומאפשר לבצע תאום מערכות בזמן אמת , תוך כדי תכנון .

BIM ניהול מודל

תיאום מערכות

בכל פרויקט בנייה מודרני  ישנן מערכות רבות ומורכבות אשר דורשות תיאום ברמה מפורטת וקפדנית. תאום כזה הופך להיות מסובך ולא יעיל כאשר מדובר בתוכניות דו ממדיות . תכנית סופרפוזיציה נוצרת רק בשלבים מתקדמים של הפרויקט ואיתור התנגשות כלשהיא מחייב לרוב שינויים מהותיים בתכנון אשר נמצא כבר בשלב הסופי.  בנית מודל תלת מימדי של כל מערכת בנפרד  בתוכנית Revit  מאפשרת לא רק ויזואליזציה של כל האובייקטים בפרויקט אלא גם שימוש בכלים דיגיטליים לשם איתור התנגשויות . מודל כזה נבנה כבר בשלבים ההתחלתיים של הפרויקט , מתעדכן בהתאם להתקדמות התכנון ומאפשר לבצע תאום מערכות בזמן אמת , תוך כדי תכנון .

בכל פרויקט בנייה מודרני  ישנן מערכות רבות ומורכבות אשר דורשות תיאום ברמה מפורטת וקפדנית. תאום כזה הופך להיות מסובך ולא יעיל כאשר מדובר בתוכניות דו ממדיות . תכנית סופרפוזיציה נוצרת רק בשלבים מתקדמים של הפרויקט ואיתור התנגשות כלשהיא מחייב לרוב שינויים מהותיים בתכנון אשר נמצא כבר בשלב הסופי.  בנית מודל תלת מימדי של כל מערכת בנפרד  בתוכנית Revit  מאפשרת לא רק ויזואליזציה של כל האובייקטים בפרויקט אלא גם שימוש בכלים דיגיטליים לשם איתור התנגשויות . מודל כזה נבנה כבר בשלבים ההתחלתיים של הפרויקט , מתעדכן בהתאם להתקדמות התכנון ומאפשר לבצע תאום מערכות בזמן אמת , תוך כדי תכנון .

כתבי כמויות ואומדנים על סמך מודל BIM

איתור התנגשויות

בכל פרויקט בנייה מודרני  ישנן מערכות רבות ומורכבות אשר דורשות תיאום ברמה מפורטת וקפדנית. תאום כזה הופך להיות מסובך ולא יעיל כאשר מדובר בתוכניות דו ממדיות . תכנית סופרפוזיציה נוצרת רק בשלבים מתקדמים של הפרויקט ואיתור התנגשות כלשהיא מחייב לרוב שינויים מהותיים בתכנון אשר נמצא כבר בשלב הסופי.  בנית מודל תלת מימדי של כל מערכת בנפרד  בתוכנית Revit  מאפשרת לא רק ויזואליזציה של כל האובייקטים בפרויקט אלא גם שימוש בכלים דיגיטליים לשם איתור התנגשויות . מודל כזה נבנה כבר בשלבים ההתחלתיים של הפרויקט , מתעדכן בהתאם להתקדמות התכנון ומאפשר לבצע תאום מערכות בזמן אמת , תוך כדי תכנון .

טל אסף

ניהול ותכנון פרויקטים בע"מ