top of page

פרויקטי תשתיות

תחנת שאיבה 6.jpg

:תיאור הפרויקט


 

החברה ביצעה את ניהול התכנון והפיקוח על מספר פרויקטי תשתיות ברחבי הארץ ביניהם:

  • תחנת שאיבה ו' בראש העין.

  • תחנה ג' בראש העין.

  • בריכת מים לשתייה בראש העין.

  • קו אריאל שפדן-קו מאסף ראשי בין עירוני.

תחנת שאיבה ו' בראש העין:

תחילת מועד ביצוע או תקופת ביצוע:תחילת פרויקט 2013, סיום פרויקט 2015.

היקף תקציבי: 12,000,000 ש"ח.
התחנה סונקת 750 קוב לשעה.

תחנה ג' בראש העין:

תחילת מועד ביצוע או תקופת ביצוע:תחילת פרויקט 2014, סיום פרויקט 2018.

היקף תקציבי: 13,500,000 ש"ח.

התחנה סונקת 1450 קוב לשעה.

בריכת מים לשתייה בראש העין הכוללת בוסטר להגבלת לחץ מים:

תחילת מועד ביצוע או תקופת ביצוע:תחילת פרויקט 2014, סיום פרויקט 2018.

היקף תקציבי: 9,000,000 ש"ח.

התחנה סונקת 6,000 קוב לשעה.

קו אריאל שפדן-קו מאסף ראשי בין עירוני:

תחילת מועד ביצוע או תקופת ביצוע: 2013-2020.

היקף תקציבי: 70,000,000 ש"ח.

אורך: אורך הפרויקט הכולל הוא כ-30 ק"מ.

 

bottom of page