top of page

הקמת מבנה משרדים ממוגן משולב חדר מחשב

Crane Scaffolding

:תיאור הפרויקט


 

הקמת מבנה משרדים ממוגן משולב חדר מחשב.

 

תקופת ביצוע: 2011-2013.
 

שטח: 2,400 מ"ר.
 

היקף תקציבי: 30,000,000 ש"ח.
 

תאור הפרויקט: מבנה תלת-קומתי טרומי (בשיטת "מרחביות") הכולל חדר מחשב ראשי ממוגן. שימוש בבטונים ב-100 (100 Mpa).


 

bottom of page