top of page

הקמת קריית המודיעין

הדמיה קריית המודיעין.jpg

:תיאור הפרויקט


 

פרויקט קריית המודיעין הינו פרויקט להעברת יחידות חיל המודיעין השונות לנגב,  והוא משתלב כחלק מהמהלך הלאומי של העתקת היחידות הטכנולוגיות של צה"ל לנגב.

פרויקט זה הינו ייחודי בהיקפו, במורכבותו ובחשיבותו האסטרטגית הלאומית למדינת ישראל. חברת טל-אסף נבחרה לניהול תכנון ותיאום הנדסי לפרויקט הדגל של משהב"ט.

הפרויקט הנו פרויקט PPP וכפועל יוצא ניהול הכתיבה ההנדסית מבוצע בשיטת PFI. 

אינטגרציה בין 36 משרדי הנדסה ואפיון היחידות למעבר חיל המודיעין לנגב.

תקופת עריכת המכרז והתקשרות: 2016-2020, צפי ביצוע כ-6 שנים.

היקף תקציבי: 4.5 מיליארד ש"ח.


שטח: 2,600 דונם, 40,000 מ"ר בניה למגורים, 400,000 מ"ר בניה לתעסוקה.

סרטון זה מציג את התקדמות הפרוייקט נכון לאפריל 2023:

 

   


 

bottom of page